Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC

Ngày tạo: 16/09/2016 10:07:33 SA - Số lần đọc: 236
Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC công bố Danh mục 25 văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán, bảo hiểm, thuế, hải quan, chứng khoán. Bao gồm:

- 01 văn bản thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán: Thông tư 183/2013/TT-BTC.

- 01 văn bản thuộc lĩnh vực thuế: Thông tư 117/2012/TT-BTC.

- 07 văn bản thuộc lĩnh vực hải quan: Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Quyết định số: 24/2009/QĐ-TTg, 44/2013/QĐ-TTg, 39/2015/QĐ-TTg; Thông tư số: 38/2015/TT-BTC, 191/2015/TT-BTC và 49/2015/TT-BTC.

- 07 văn bản thuộc lĩnh vực bảo hiểm: Thông tư số 124/2012/TT-BTC, 125/2012/TT-BTC, 194/2014/TT-BTC, 135/2012/TT-BTC, 115/2013/TT-BTC, 130/2015/TT-BTC và 52/2016/TT-BTC.

- 09 văn bản thuộc lĩnh vực chứng khoán: Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP; Thông tư số: 210/2012/TT-BTC, 212/2012/TT-BTC, 91/2013/TT-BTC, 227/2012/TT-BTC, 197/2015/TT-BTC, 203/2015/TT-BTC, 05/2015/TT-BTC và 11/2016/TT-BTC.

Xem chi tiết các nội dung hết hiệu lực tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1859/QĐ-BTC (có hiệu lực ngày 31/8/2016).