Từ năm 2017, các cấp ngân sách có được giao ứng trước dự toán chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới và chi thường xuyên cho đơn vị dự toán không?

Ngày tạo: 26/03/2018 10:23:30 SA - Số lần đọc: 494
Hỏi:
Điều 57, Luật NSNN số 83/2015/QH13 và điều 37 NĐ 63/2016/NĐ-CP đã qui định về ứng trước dự toán cho ngân sách (NS) năm sau. Tuy nhiên, chưa nói đến ứng trước chi chuyển giao và thường xuyên cho NS năm sau. Vậy xin hỏi Bộ, từ năm 2017 các cấp NS có được giao ứng trước dự toán chi chuyển giao cho NS cấp dưới và chi thường xuyên cho đơn vị dự toán không?. Và nếu được thì nguyên tắc và điều kiện như thế nào?. Trường hợp không được mà cơ quan có thẩm quyền đã giao dự toán ứng trước và nhập trên TABMIS thì xử lý như thế nào? Xin cảm ơn quý Bộ!
(21/03/2018)

Trả lời: