Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC, hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Ngày tạo: 12/09/2018 10:52:16 SA - Số lần đọc: 145
Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC, hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Theo đó, mẫu biễu báo cáo về việc cho vay lại vốn ODA được quy định cụ thể:

- Bên vay lại là UBND cấp tỉnh gửi BTC báo cáo theo 03 mẫu biểu tại Phụ lục I Thông tư này về các thông tin như:

+ Tình hình vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

+ Tình hình nợ của UBND cấp tỉnh theo chủ nợ/nguồn vay;

+ Tình hình thực hiện dự án sử dụng vốn vay lại nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

- Bên vay lại là doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp công lập gửi cơ quan được ủy quyền cho vay lại báo cáo theo 04 mẫu biểu, tại Phụ lục II, Thông tư này;

- Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng gửi BTC báo cáo theo 08 mẫu biểu, tại Phụ lục III, Thông tư này;

- Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức chịu toàn bộ rủi ro tín dụng gửi BTC báo cáo theo 04 mẫu biểu, tại Phụ lục IV, Thông tư này.

Xem chi tiết tại Thông tư 80/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.