Mục tiêu thần tốc xử lý nợ xấu hai năm tới

Mục tiêu này xác định xử lý nợ xấu một cách thực chất cả chất và lượng,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2018

Thông báo về kỳ thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2018,...
>>Xem chi tiết

Ý KIẾN CỦA HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA) VỀ DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Về Dự thảo "Luật quản lý Thuế sửa đổi" Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA),...
>>Xem chi tiết