Nâng cao giá trị và chất lượng thông tin của Báo cáo tài chính

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T11/2018),...
>>Xem chi tiết

Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) Những xung đột Luật pháp cần tránh

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T10/2018)
>>Xem chi tiết