Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội

Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội

          Quyền hạn của Hội

           1. Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt độngcó liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội Kế toán và Kiểm toánViệt Nam.

2. Nhận và triển khai nghiêncứu các đề tài khoa học, cung cấp dịch vụ về tài chính, kế toán và kiểm toáncho các tổ chức, cá nhân và hội viên khi có nhu cầu theo qui định của phápluật.

3. Được tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấnluyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến chính sách, chế độ tàichính, kế toán, kiểm toán, các thành tựu khoa học kỹ thuật về tài chính, kếtoán, kiểm toán trong n­ước và ngoài n­ước cho hội viên và đội ngũ những ngườilàm kế toán, kiểm toán.

  4. Được bảo trợ, giúp đỡ hội viêntrong các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình khoahọc, các dự án thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán. Bảo vệ quyền lợihợp pháp của các tổ chức hội và  hộiviên khi có khiếu kiện hoặc tranh tụng pháp lý

5. Được xuất bản sách, tài liệu chuyênmôn, tạp chí của Hội theo qui định của pháp luật để huấn luyện, bồi dư­ỡng,nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, trau dồi đạo đứcnghề nghiệp.

6. Phát triển tổ chức và hoạt động của Hộiđúng với điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

           7. Đ­ược gia nhập làm thành viên và tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp trong nước, khu vựcvà thế giới theo quy định của pháp luậ

Nhiệm vụ của Hội

   1. Điều hòa, phối hợp hoạt động của các thành viên, các tổ chứctrực thuộc để đảm bảo thực hiện điều lệ Hội.

2. Tham gia với các cơ quan chức năng nhà n­ước trong việcxây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về tài chính, kế toán, kiểmtoán và cụ thể hoá, hướng dẫn các chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán.

3. Tổ chức và tham gia nghiên cứu khoa học về tài chính, kếtoán, kiểm toán.

4. T­ư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự ánphát triển kinh tế - xã hội của Nhà nư­ớc có liên quan đến lĩnh vực tài chính,kế toán và kiểm toán khi có yêu cầu.

5. Tổ chức thông tin, cập nhật kiến thức cho hội viên; tậphợp, đoàn kết, động viên hội viên giúp đỡ nhau nâng cao năng lực công tác,trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán và kiểm toán.

6. Thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền giao theo qui định của pháp luật.

7. Thực hiện  vai trò là thành viên của các tổ chứcmà Hội là thành viên. Hợp tác với các hội khoa học - kỹ thuật trong n­ước, cácliên đoàn kế toán quốc tế, khu vực và hội kế toán các nư­ớc theo qui định củaNhà nư­ớc.

           8. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chứcthành viên và hội viên.HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016

PHIẾU ĐĂNG KÝ ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016   phieu đăng ký.doc
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là Hội nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam. Hội được Bộ Tài chính ủy nhiệm để tổ chức ôn thi để thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán và làm các thủ tục đăng ký ôn thi, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Hội đồng thi Bộ Tài chính.
Về Kế toán doanh thu bán hàng theo Thông tư 200

Về Kế toán doanh thu bán hàng theo Thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT - BTC (viết tắt là TT200) thay thế QĐ15/2006/BTC, nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập trong công tác kế toán thực tiễn. Tuy nhiên, Thông tư cũng làm phát sinh những vấn đề mới cần được làm rõ và có giải pháp khắc phục. Bài viết này, đề cập về kế toán doanh thu bán hàng và đưa ra một số khuyến nghị đối với hướng dẫn theo TT200 nhằm giúp doanh nghiệp (DN) cũng như các nhà làm chính sách tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh theo hướng hội nhập sâu hơn với thông lệ kế toán quốc tế và phù hợp với thực tiễn công tác kế toán trong các DN