Chương trình và nội dung hoạt động nhiệm kỳ IV (2009 - 2014)

Chương trình và nội dung hoạt động nhiệm kỳ IV (2009 - 2014)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam lần thứ IV và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ IV (2009-2014) đã được Đại hội nhất trí thông qua ngày 16/4/2009 tại Hà Nội, BCH Trung ương Hội đề ra Chương trình và nội dung hoạt động chủ yếu của Hội trong nhiệm kỳ IV như sau: