VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ V (2014-2019)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ V (2014-2019)

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), (trước đây là Hội Kế toán Việt Nam) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm nghề kế toán và kiểm toán tại Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 12/TTg ngày 10 tháng 01 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ. Hội là thành viên chính thức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) và Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á (AFA).

Bàn về những bất cập của Thông tư 200 và những kiến nghị

Bàn về những bất cập của Thông tư 200 và những kiến nghị

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT - BTC, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), Thông tư này thay thế Chế độ kế toán DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC và Thông tư số 244/2009/TT- BTC. Tuy nhiên, có một số vấn đề còn bất cập khi áp dụng thông tư vào thực tiễn công tác tài chính kế toán của các DN ở Việt Nam hiện nay.