Về Đề án áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2018),...
>>Xem chi tiết

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T3/2018),...
>>Xem chi tiết