Kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán báo cáo tài chính (Independent auditors for the detection of frauds and errors in the financial statements audit)

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2017)
Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Huy - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nhận: 17/5/2017
Biên tập: 15/6/2017
Duyệt đăng: 23/6/2017
>>Xem chi tiết

Chặng đường 10 năm Dịch vụ Kế toán Việt Nam

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2017)
>>Xem chi tiết

Giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội 2017

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T5/2017)
>>Xem chi tiết