Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động

Nghiên cứu này tập trung vào sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động (activity-based costing, viết tắt là ABC).
(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2019 của TS. Nguyễn Kim Oanh).
>>Xem chi tiết

Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang là một vấn nan đe dọa chất lượng cuộc sống của con người cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp, quốc gia.
(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2019 của TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa).
>>Xem chi tiết

Kiểm soát quyền lực đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước

Kiếm toán Nhà nước (KTNN) cơ quan của hệ thống bộ máy nhà nước ta, mà như Điều 118, Hiến pháp 2013 nước CHXHCN Việt Nam đã qui định "... là cơ quan được Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật để kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công", thì không phải bàn cãi gì nữa, đây là một cơ quan nhà nước có quyền lực không nhỏ.
(bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2019 của PGS.TS Phan Duy Minh).
>>Xem chi tiết

Về Đề án áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2018),...
>>Xem chi tiết