Hướng dẫn thành lập Chi hội kế toán, kiểm toán thuộc Hội và các hội thành viên của VAA

Hướng dẫn thành lập Chi hội kế toán, kiểm toán thuộc Hội và các hội thành viên của VAA

Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập các Chi hội kế toán, Kiếm toán (thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) hoặc thành viên của Hội kế toán các ngành, Hội kế toán tỉnh thành phố). Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn thủ tục thành lập Chi hội