Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP về SĐ, BS,...
>>Xem chi tiết

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2017

Bản tin pháp luật tháng 9/2017,...
>>Xem chi tiết

Quyết định 2071/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2071/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, giai đoạn 2016 - 2020".
>>Xem chi tiết

CẬP NHẬT THÔNG TƯ 91/2017/TT-BTC. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI, CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN,...

Cập nhật Thông tư 91/2017/TT-BTC. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI, CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN,...
>>Xem chi tiết

Hướng dẫn xử lý với số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

Đầu tháng 9/2017, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng,...
>>Xem chi tiết

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5 NĂM 2017

Bản tin pháp luật tháng 5 năm 2017
>>Xem chi tiết

Nghị quyết 24/2016/QH14

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.
>>Xem chi tiết

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2016

I.    THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG

1.    Thông tư 130/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, thuế TTĐB và Luật quản lý thuế:

>>Xem chi tiết

THÔNG TƯ 70/2015/TT-BTC: BAN HÀNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Thông tư 70/2015/TT-BTC: Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

1766300.DOC
>>Xem chi tiết

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC công bố Danh mục 25 văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán, bảo hiểm, thuế, hải quan, chứng khoán. Bao gồm:
>>Xem chi tiết