NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ BCH TW HỘI, LẦN THỨ TƯ (MỞ RỘNG)

Ngày 31/5/2017, Thường vụ BCH Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã họp Hội nghị mở rộng lần thứ tư,...
>>Xem chi tiết

Hướng dẫn thành lập Chi hội kế toán, kiểm toán thuộc Hội và các hội thành viên của VAA

Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập các Chi hội kế toán, Kiếm toán (thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) hoặc thành viên của Hội kế toán các ngành, Hội kế toán tỉnh thành phố). Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn thủ tục thành lập Chi hội 
>>Xem chi tiết

Hướng dẫn thủ tục gia nhập Hội viên tổ chức của VAA/và hội thành viên của VAA

Để hỗ trợ các tổ chức có nguyện vọng gia nhập hội viên tổ chức của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) hoặc hội viên tổ chức của Hội thành viên của VAA. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn thủ tục

>>Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI KẾ TOÁN (HOẶC HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN) TỈNH, THÀNH PHỐ

Để việc thành lập Hội Kế toán các tỉnh được thuận lợi, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn quy trình thủ tục thành lập
>>Xem chi tiết

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC

Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.
>>Xem chi tiết
1