BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2016

I. THUẾ – TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG

 1. Thông tư 130/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, thuế TTĐB và Luật quản lý thuế:

Thông tư này sửa đổi, bổ sung 5 thông tư về thuế bao gồm :
Sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế GTGT như sau :
Bổ sung thêm đối tượng không chịu thuế GTGT như :

 • Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, khuyết tật.
 • Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên..
  Thay đổi một số nội dung về việc hoàn thuế GTGT :
 • Gỡ bỏ việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong nước.
 • Bổ sung điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới. đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành TSCĐ thì thuế GTGT đầu vào của dự án không được xét hoàn theo diện “dự án đầu tư”
  Sửa đổi, bổ sung thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế :
 • Sửa đổi mức phạt chậm nộp tiền thuế từ 1/7/2016 là 0,03%/ngày
  Sửa đổi thôngtư 195/2015/TT-BTC về thuế Tiêu thụ đặc biệt:
  Bổ sung thông tư 153/2011/TT-BTC về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm ( sau khi trừ đi số thuế được miễn giảm ( nếu có) ) từ năm mươi nghìn đồng trở xuống.
  Bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp :
  Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên và không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt thì không phải đầu tư mở rộng
  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày Luật số 106/2016/QH13 và Nghị đinh 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Điều 4 của Thông tư được áo dụng từ kỳ tính thuế 2016.
  Tổng cục thuế đã ban hành công văn 4238/TCT-CS ngày 16/9/2016 để giới thiệu các nội dung mới của Thông tư này.
 1. Thông tư số 133/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doang nghiệp vừa và nhỏ :

Thông tư này có một số điểm cần lưu ý như sau :
Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tuy nhiên không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với NSNN (Điều 1)
Đối tượng điều chỉnh bao gồm toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa (kể cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Điều 2)
Về nguyên tắc, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư này, song vẫn có thể lựa chọn áp dụng theo chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp nói chung quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC . Tuy nhiên, khi lựa chọn áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc áp dụng trở lại theo Thông tư này thì cần phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý được biết và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính (khoản 1 Điều 3)
Thông tư có bổ sung, sửa đổi một số tài khoản kế toán, nguyên tắc hạch toán chênh lệch tỷ giá so với quyết định 48/2016/QĐ-BTC.
Thông tư có hiệu lực thi hành cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau 1/1/2017.

 1. Công văn số 4076/TCT-TNCN do Tổng cục thuế ban hành ngày 8/9/2016 hướng dẫn về thuế TNCN:

Theo công văn này trường hợp người nước ngoài sang Việt Nam và đã quyết toán về nước, sau đó năm sau quay trở lại Việt Nam làm việc thì công ty căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam được ghi trên hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

 1. Công văn số 4210/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 15/9/2016 hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty TNHH AQ Pacific thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000.611 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 15/01/2014, hoạt động theo loại hình công nghiệp chế xuất. Công ty được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 5 ngày 19/11/2015 để chuyển đổi thành loại hình công nghiệp không chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài kể từ ngày 16/11/2015. Công ty đã đăng ký và được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh chấp thuận áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ kể từ ngày 16/11/2015.

 1. Trước khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất, Công ty đã nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để thực hiện thủ tục thanh khoản theo yêu cầu của cơ quan Hải quan. Nếu các tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu nêu trên sau đó vẫn tiếp tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp sau chuyển đổi thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu nêu trên theo quy định.
 2. Trường hợp Công ty có dự án đầu tư thực hiện từ năm 2014, dự án đã chính thức đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ tháng 7/2014 thì kể từ ngày 16/11/2015 (thời điểm được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh chấp thuận áp dụng phương pháp khấu trừ theo Thông báo số 2652/TB-CT), Công ty TNHH AQ Pacific thực hiện kê khai số thuế giá trị gia tăng đầu vào có liên quan vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, không kê khai vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.
 3. Công văn số 6412/CT-TTHT do Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 7/7/2016 hướng dẫn về thuế nhà thầu :
  Công văn này hướng dẫn như sau :
  Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng thuê Công ty Southern Globe Communication Ltd có trụ sở tại Campuchia cung cấp dịch vụ đăng mẫu quảng cáo sản phẩm thẻ Visa trên tạp chí Dicover Magazine phát hành tại Campuchia để phục vụ cho việc tiêu thụ thẻ Visa trên thị trường Campuchia (thẻ Visa chỉ có giá trị sử dụng tại Campuchia) thì dịch vụ quảng cáo này không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

 1. Công văn số 3432/LĐTBXH – BHXH do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 8/9/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH:
  Văn bản giải thích rõ một số quy định về chế độ BHXH theo Luật BHXH mới số58/2014/QH13 , gồm chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, hưu trí, tử tuất và BHXH một lần
  Theo đó, đối với người lao động nghỉ ốm đau, nghỉ chăm con nhỏ bị ốm từ 14 ngày trở lên trong tháng (bao gồm cả trường hợp nghỉ không hưởng lương) thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên mức lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
  Đối với lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh có con bị chết hoặc chết lưu hoặc tất cả các con đều chết thì mức trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu
  Trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện thì người cha cũng được hưởng chế độ thai sản như trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH
  Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không đủ sức khỏe chăm sóc con thì cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi, không phụ thuộc vào thời gian đã đóng BHXH
  Thời gian lao động nam được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH có thể chia ra nghỉ thành nhiều lần nhưng tổng số ngày nghỉ không được vượt mức quy định và chỉ được nghỉ trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh
  Thời gian tối đa nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật BHXH là tính cho 1 năm dương lịch và bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng tuần
 2. Công văn 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động :
  Văn bản hướng dẫn tạm thời về hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ, BNN đối với người bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện từ ngày 1/7/2016 để áp dụng trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016.
  Theo đó, đối với người điều trị xong, ra viện từ ngày 1/7/2016, hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ được bỏ các thành phần hồ sơ sau:
  Biên bản điều tra TNLĐ;
  Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản tai nạn giao thông (đối với trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ).
  Đối với hồ sơ hưởng chế độ BNN, bỏ thành phần hồ sơ là biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hoặc bản trích sao của các giấy tờ trên.
  Tuy nhiên, thông tin về số … ngày … tháng … năm lập các tài liệu nêu trên phải ghi bổ sung tại Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, BNN (Mẫu số 05-HSB ban hành kèm Quyết định số 636/QĐ-BHXH ).
  Riêng về chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN mà thương tật, bệnh tật tái phát hoặc thương tật, bệnh tật được giám định tổng hợp tạm thời thực hiện theo các văn bản hướng dẫn ban hành trước ngày 01/7/2016.

Theo Luatvietnam.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *