GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO VÀ KỶ YẾU

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             VIỆT NAM                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         –––––––––––––
         Số:  210 /GM-HKT    

                                                                    Hà Nội, ngày  4  tháng 10  năm 2016

GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO VÀ KỶ YẾU

Kính gửi:  – Các nhà khoa học
                 – Các giảng viên
                 – Các chuyên gia tài chính, kế toán, kiểm toán

Kế toán và kiểm toán là chuyên ngành đào tạo bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ của nhiều Học viện, Trường Đại học Kinh tế ở Việt Nam. Yêu cầu về chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, trong xu thế hội nhập kinh tế của Việt Nam đã và đang đòi hỏi phải có sự đổi mới sâu sắc, rất căn bản chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, đặc biệt là để đáp ứng yêu cầu phát triển, mở cửa  thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán khi Việt Nam tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và trở thành thành viên cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Với mục đích trao đổi về các giải pháp đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo kế toán và kiểm toán ở các Trường Đại học kinh tế, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới và nâng cao chất lượng Đào tạo kế toán, kiểm toán theo yêu cầu hội nhập”.

Tham dự Hội thảo là các nhà khoa học, các chuyên gia tài chính kế toán, kiểm toán đến từ các Học viện, các trường Đại học và một số tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế.
Hội thảo dự định tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16/11/2016.

Kính mời các nhà khoa học, các giảng viên viết bài cho hội thảo theo chủ đề gợi ý và quy định viết bài (đính kèm). 

Các bài viết sẽ được biên tập trong kỷ yếu khoa học có mã số quốc gia.
Mọi thông tin xin liên hệ:bà Đàm Thị Lệ Dung, email: tapchi.vaa@gmail.com,
ĐT: 0985.961.828 trước ngày 30/10/2016.

Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH
– Như kính gửi                                                  HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
– Lưu: VP.VAA   

                                                                               (đã ký)

                                                                  PGS.TS. Đặng Văn Thanh

QUY ĐỊNH BÀI VIẾT VÀ DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ MỜI VIẾT BÀI

Quy định bài viết

1. Bài viết cần được kết cấu gồm các nội dung sau:
     + Tên bài viết
     + Tên tác giả, đồng tác giả, đơn vị công tác, điện thoại, email
     + Tóm tắt bài viết (không quá 250 từ)
     + Từ khóa
     + Danh mục tài liệu tham khảo

2. Bài viết có dung lượng khoảng 5- 7 trang đánh máy, phông chữ 12 Times New Roman

Chủ đề bài viết tập trung vào những gợi ý sau:
1. Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo kế toán, kiểm toán ở các Trường đại học Việt nam theo yêu cầu hội nhập quốc tế (có thể tách riêng đào tạo bậc Cử nhân, bậc Thạc sĩ, bậc Tiến sĩ, đào tạo Kế toán viên chuyên nghiệp, Kiểm toán viên hành nghề, Kiểm toán viên nhà nước, Kiểm toán viên nội bộ..).

2. Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học các môn học kế toán, kiểm toán ở các trường Đại học Việt Nam.

3. Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả đào tạo, kết quả học tập (Đề thi, phương thức thi, đề tài luận văn, luận án, tiêu chí và cách thức đánh giá….).

4. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo Kế toán viên chuyên nghiệp, Chuyên gia kế toán, Kiểm toán viên hành nghề. Khả năng và phương pháp tiếp cận với các chứng chỉ nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.

5. Giới thiệu chương trình và nội dung đào tạo kế toán, kiểm toán của các nước, của các tổ chức nghề nghiệp và khả năng áp dụng ở Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *