Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN VỀ QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tổng Kiểm toán nhà nước vừa ký ban hành Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN về Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán. 

Theo đó, căn cứ làm cơ sở khiếu nại kiểm toán được xác định như sau: 

– Các đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán là trái pháp luật:

+ Nội dung ban hành không phù hợp với quy định pháp luật; đánh giá, báo cáo về lĩnh vực pháp luật không cho phép hoặc vượt quá quyền hạn được giao.

+ Báo cáo kiểm toán ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

– Các thiệt hại gây ra là những tổn thất thực tế về vật chất, tinh thần mà đơn vị được kiểm toán phải chịu hoặc có nguy cơ tất yếu xảy ra nếu các nội dung kiểm toán trái pháp luật không được ngăn chặn kịp thời.

– Các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán được xác định là nguyên nhân trực tiếp hoặc nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đối với thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị được kiểm toán.

Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2016.BBT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *