Quyết định 2071/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, giai đoạn 2016 – 2020

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2071/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, giai đoạn 2016 – 2020”.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu tại Quyết định 1058/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã đề ra những mục tiêu sau đây:

– Tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước.

– Phối hợp với NHNN Việt Nam và các bộ, ngành tăng cường năng lực tài chính của TCTD theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

– Hoàn thiện thị trường chứng khoán, xây dựng khuôn khổ pháp lý về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ hỗ trợ cho việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề ra nhiệm vụ là phối hợp với NHNN Việt Nam, các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đối với các TCTD yếu kém, trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Quyết định 2071/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 16/10/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *